سرمایه گذاری کوتاه مدت ، میان مدت یا بلند مدت در بورس؟