کانال‌ها تکنیک‎‌های تکنیکال

در این ویدئو قرار است در رابطه با کانال ها که بخش مهمی در تحلیل تکنیکال است صحبت کنیم و این مبحث مهم را به شما آموزش دهیم.