برترین سهام بنیادی صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم (آذر 1401)

در این ویدیو با استفاده از نرم افزار مربوطه به بررسی برترین سهام بنیادی صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم با استفاده از غربالگری توسط فیلترهای زیر می پردازیم :
1. تایید شدن روند سودآوری0 TTM
2. رشد حداقل 10درصد شیب TTM
3. رشد حداقل 40درصدی در کانسلیم در دو فصل گذشته
4. آخرین گزارش شرکت ، بهترین گزارش در یک سال گذشته
نکته مهم : این گزارش در 22 آذر 1401 تهیه شده است و با انتشار گزارش های جدید شرکت ها ممکن است تغییر کند .