معرفی عوامل درونی (سومین مجموعه از عوامل موثر بر قیمت سهام شرکت ها)