مروری بر متغیرهای پولی با رویکرد آموزشی

مروری بر متغیرهای پولی با رویکرد آموزشی (پایه پولی و حجم نقدینگی و پول و شبه پول) با توجه به تغییرات نرخ بهره و انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر تغییراتی در متغیرهای پولی دور از انتظار نیست که این می‌تواند عامل ایجاد تورم باشد. در این ویدئو با رویکردی آموزشی به تحلیل آخرین متغیرهای پولی منتشره پرداخته شده است.