تحلیل بنیادی سهم وسدید شرکت گروه صنعتی سدید 1401/9/14