بهترین سهام بنیادی صنعت کانی غیر فلزی (آذر 1401)

در این ویدیو با استفاده از نرم افزار مربوطه به بررسی بهترین سهام بنیادی صنعت کانی غیر فلزی با استفاده از غربالگری توسط فیلترهای زیر می پردازیم :
1. تایید شدن روند سودآوری0 TTM
2. رشد حداقل 10درصد شیب TTM
3. رشد حداقل 40درصدی در کانسلیم در دو فصل گذشته
4. آخرین گزارش شرکت ، بهترین گزارش در یک سال گذشته
نکته مهم : این گزارش در 14 آذر 1401 تهیه شده است و با انتشار گزارش های جدید شرکت ها ممکن است تغییر کند .