صورت سود و زیان جامع

صورت سود و زیان جامع ترکیبی از صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد شرکت‌هاست که تمام درآمدها و هزینه‌های تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته شرکت را نمایش می‌دهد.