وجه تضمین در بازار آتی

در بازار آتی برای اطمینان طرفین قرارداد از انجام تعهدات، مبلغی تحت عنوان «وجه تضمین» از طرفین معامله دریافت می‌شود. آشنایی با وجه تضمین در بازار آتی،