آشنایی با مفاهیم بورس تهران (بخش 10)

بخش 10 : پیشخور شدن قیمت