پیام ناظر چیست؟

چطور دلیل توقف یا زمان بازگشایی یک نماد رو متوجه بشیم؟ آشنایی با پیام‌های ناظر بازار