مفهوم افزایش سرمایه و انواع آن

یکی از مفاهیمی که شما در بازار سرمایه با آن آشنا می شوید، مبحث افزایش سرمایه می باشد که از چهار طریق این افزایش سرمایه تحقق پیدا می کند و در مجمع عمومی فوق العاده، تصمیم گیری می شود. بنابراین در خصوص انواع و چگونگی محاسبات آن، توضیحاتی برای شما رائه می گردد.