تحلیل بنیادی سهم دجابر شرکت داروسازی جابر بن حیان 1401/9/8