آشنایی با شاخص‌های بورس

یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد بورس، بررسی وضعیت شاخص است. معرفی شاخص‌ها و انواع آن