افزایش سرمایه از محل سود انباشته

افزایش سرمایه از محل سود انباشته و نکات آن
پس از افزایش سرمایه از محل سود انباشته، چه تغییری در دارایی سهامدار ایجاد می شود