آشنایی با مفاهیم بورس تهران (بخش 6)

بخش 6 : بهترین زمان معامله در روز