نحوه ترخیص سیمان از انبار بورس کالا

آشنایی با سامانه EBGO و نحوه دریافت سیمان از انبار بورس کالا