ترجمه خلاصه مقاله

به روز رسانی باور سرمایه گذاران اغلب تحت تأثیر عواملی مانند موقعیت فعلی سرمایه گذاری و اینکه آیا اطلاعات از نظر ذهنی مطلوب است یا خیر، می باشد. چنین باورهای انگیزشی می تواند منجر به تصمیمات زیان آور سود شود. ما استدلال می کنیم که میزان مشارکت در توسعه یک سرمایه گذاری، محرک چنین باورهای انگیزشی است. در یک آزمایش از پیش ثبت‌شده، هدف ما کاهش مشارکت با به تأخیر انداختن اطلاعات و متعهد کردن شرکت‌کنندگان به یک نمونه کار است. ما نشان می‌دهیم که این امر باورهای شرکت‌کنندگان را به طور قابل توجهی به معیار بیزی نزدیک‌تر می‌کند. بنابراین جداسازی پردازش اطلاعات و به‌روزرسانی باورها از تصمیم‌ها به عنوان یک مداخله امیدوارکننده و آسان برای اجرا برای بهبود تصمیم‌های مالی به نظر می‌رسد.

Take your time: How delayed information and restricted decision opportunities improve belief formation in investment decisions

Finance Research Letters, Volume 51, January 2023

KevinTrutmannSteveHeinkeJörgRieskamp

University of Basel, Faculty of Psychology, Missionsstrasse 62a, Basel, 4055, Switzerland

Received 13 August 2022, Revised 5 October 2022, Accepted 26 October 2022, Available online 8 November 2022, Version of Record 18 November 2022.

ABSTRACT

Investors’ belief-updating is often influenced by factors such as the current investment position and whether information is subjectively favorable. Such motivated beliefs can lead to profit harming decisions. We argue that the degree of involvement with the development of an investment is a driver of such motivated beliefs. In a pre-registered experiment we aim to lower involvement by delaying information and committing participants to a portfolio. We show that this brings participants’ beliefs significantly closer to a Bayesian benchmark. Separating information processing and belief-updating from decisions thus appears as a promising and easy to implement intervention to improve financial decisions.