مالیات (Tax) به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره‌برداری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت نمایند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. در واقع مالیات انتقال بخشی از درآمد‌های جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌شود، زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود‌ها را دولت فراهم ساخته ‌است.

مالیات و انواع آن در ایران به 2 دسته کلی زیر تقسیم می شوند:

 1. مالیات های مستقیم:
  • مالیات بر دارایی
  • مالیات بر درآمد
 2. مالیات های غیر مستقیم:
  • حقوق و عوارض گمرکی
  • مالیات بر مصرف
  • مالیات بر ارزش افزوده