اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس – انواع روش های تحلیلی