تحلیل بنیادی شرکت قطعات اتومبیل ایران با نماد ختوقا (آبان 1401)