شاخص کل یا هم وزن کدام بهتر است؟

در این ویدیو به معرفی یک روش تحلیلی برای بررسی و مقایسه عملکرد آینده دوشاخص مهم بازار بورس یعنی شاخص کل و هم وزن پرداختیم و در آخر هم به 2 گروهی که پتانسیل رشد بیشتر نسبت به شاخص کل را دارند اشاره شده است.

شما می توانید از این روش تحلیلی برای شاخص ها و گروه های دیگر بازار بورس و پیش بینی احتمال رشد کمتر یا بیشتر نسبت به کلیت بازار استفاده کنید.