تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری (آبان 1401)