افزایش سرمایه از محل آورده نقدی

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و روش‌های استفاده از حق‌تقدم