آشنایی با مفاهیم بورس تهران (بخش 3)

بخش 3 : شاخص کل یا هم وزن