کامودیتی چیست؟ بررسی تاثیر کامودیتی ها بر روی بازار سرمایه

در این ویدیو به توضیح کامودیتی ها و بررسی سهم های بازار سرمایه که به کامودیتی ها وابسته اند پرداخته ایم.

کامودیتی چیست؟
کامودیتی ها چه تاثیری بر بازار سرمایه دارند؟
کدام سهم ها کامودیتی محور اند؟
نرخ جهانی کامودیتی هارا چگونه می توان مشاهده کرد؟