تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با نماد وخارزم (آبان 1401)