اجزای بهای تمام شده مسکن

مسکن از جمله کالاهایی است که المان های بسیار مختلف و متعددی در قیمت آن تاثیرگذار است. در این ویدئو مهمترین اجزای موثر در بهای تمام شده مسکن را بررسی کرده ایم