خونه بخرم یا اجاره کنم؟

پرسش مهمی است. همه ما آن را از خودمان پرسیده ایم و شاید تا به حال پاسخ مناسبی دریافت نکرده ایم. در این ویدئو روشی را آموزش داده ایم که براحتی با یک تحلیل اقتصادی بتوانیم پاسخ مناسب به این پرسش را با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بیابیم