تحلیل بنیادی شرکت صنایع مادیران با نماد مادیرا (آبان 1401)