تحلیل بنیادی شرکت دامداری تلیسه نمونه با نماد تلیسه (آبان 1401)