آشنایی با عملیات بازار باز بانک مرکزی

عملیات بازار باز فرایندی است که در آن بانک مرکزی برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می پردازد.

در این ویدیو به بررسی نحوه مشاهده آخرین تغییرات سیاست بانک مرکزی در عملیات بازار باز و تفسیر داده های این سایت پرداخته شده است.