در چه صورت سرمایه گذاری در بازار مسکن سودآور است؟

بازدهی حقیقی بازار مسکن چقدر است؟ در این ویدئوی کوتاه ضمن بیان چگونگی محاسبه بازدهی حقیقی بازار مسکن، به این پرسش که در چه صورت سرمایه گذاری در بازار مسکن سودآور خواهد بود، پاسخ داده ایم.