توضیحات کتاب از سایت‌های مرجع

Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance, Second Edition is an accessible introduction to the classical side of quantitative finance specifically for university students. Adapted from the comprehensive, even epic, works Derivatives and Paul Wilmott on Quantitative Finance, Second Edition, it includes carefully selected chapters to give the student a thorough understanding of futures, options and numerical methods. Software is included to help visualize the most important ideas and to show how techniques are implemented in practice. There are comprehensive end-of-chapter exercises to test students on their understanding.

مشخصات کتاب

  • Publisher ‏ : ‎ Wiley; 2nd edition (August 6, 2007)
  • Language ‏ : ‎ English
  • Paperback ‏ : ‎ 728 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 0470319585
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0470319581
  • Item Weight ‏ : ‎ 3.04 pounds
  • Dimensions ‏ : ‎ 7.5 x 1.7 x 9.6 inches
  • Best Sellers Rank: #195,138 in Books

ترجمه توضیحات با استفاده از مترجم گوگل

مقدمه‌ای در دسترس برای جنبه کلاسیک مالی کمی است که به طور خاص برای دانشجویان دانشگاه انجام می‌شود. این کتاب که از آثار جامع و حتی حماسی مشتقات و پل ویلموت در امور مالی کمی، ویرایش دوم اقتباس شده است، شامل فصل‌هایی است که با دقت انتخاب شده‌اند تا به دانش‌آموز درک کاملی از آینده‌ها، گزینه‌ها و روش‌های عددی بدهد. نرم افزار برای کمک به تجسم مهم ترین ایده ها و نشان دادن نحوه پیاده سازی تکنیک ها در عمل گنجانده شده است. تمرینات پایان فصل جامعی برای سنجش درک دانش آموزان وجود دارد.