توضیحات کتاب از سایت‌های مرجع

Finance is one of the fastest growing areas in the modern banking and corporate world. This, together with the sophistication of modern financial products, provides a rapidly growing impetus for new mathematical models and modern mathematical methods. Indeed, the area is an expanding source for novel and relevant “real-world” mathematics. In this book, the authors describe the modeling of financial derivative products from an applied mathematician’s viewpoint, from modeling to analysis to elementary computation. The authors present a unified approach to modeling derivative products as partial differential equations, using numerical solutions where appropriate. The authors assume some mathematical background, but provide clear explanations for material beyond elementary calculus, probability, and algebra. This volume will become the standard introduction for advanced undergraduate students to this exciting new field.

مشخصات کتاب

  • Publisher ‏ : ‎ Cambridge University Press; 1st edition (September 29, 1995)
  • Language ‏ : ‎ English
  • Paperback ‏ : ‎ 317 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 0521497892
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0521497893
  • Item Weight ‏ : ‎ 15.9 ounces
  • Dimensions ‏ : ‎ 5.99 x 0.76 x 8.98 inches
  • Best Sellers Rank: #1,093,059 in Books

ترجمه توضیحات با استفاده از مترجم گوگل

امور مالی یکی از سریع ترین حوزه های در حال رشد در دنیای بانکداری و شرکت های بزرگ است. این، همراه با پیچیدگی محصولات مالی مدرن، انگیزه‌ای در حال رشد برای مدل‌های جدید ریاضی و روش‌های ریاضی مدرن فراهم می‌کند. در واقع، این منطقه منبع در حال گسترشی برای ریاضیات جدید و مرتبط «دنیای واقعی» است. در این کتاب، نویسندگان مدل‌سازی محصولات مشتقات مالی را از دیدگاه یک ریاضیدان کاربردی، از مدل‌سازی تا تحلیل و محاسبات ابتدایی توصیف می‌کنند. نویسندگان یک رویکرد واحد برای مدل‌سازی محصولات مشتق به عنوان معادلات دیفرانسیل جزئی، با استفاده از راه‌حل‌های عددی در صورت لزوم ارائه می‌کنند. نویسندگان برخی پیشینه ریاضی را فرض می کنند، اما توضیحات روشنی برای مطالب فراتر از حساب ابتدایی، احتمالات و جبر ارائه می دهند.