تحلیل بنیادی گروه دارویی برکت با نماد برکت (آبان 1401)