بررسی اجزای نقدینگی و پایه پولی

پایه پولی به پول با بیشترین قابلیت نقدشوندگی گفته می‌شود و شامل اسکناس و سکه‌های تولید شده توسط بانک مرکزی است. افزایش یا کاهش پایه پولی به دلیل وجود ضریب فزاینده می‌تواند باعث تغییرات زیادی در سایر متغیرهای اقتصادی مانند نقدینگی و تورم شود. در این ویدیو به بررسی نحوه دریافت داده های تاریخی پایه پولی و نقدینگی و همچنین نحوه تفسیر این داده ها پرداخته شده است.