مفهوم تقاضا در اقتصاد و بازار مسکن

آیا مفهوم تقاضا در «اقتصاد» با مفهوم این واژه در «بازار مسکن» متفاوت است؟ این ویدئو را که پاسخی بر این پرسش است را تا آخر ببینید