تحلیل بنیادی شرکت سالمین با نماد غسالم (آبان 1401)