میزان عرضه و تقاضای مسکن در ایران

نیاز به مسکن، قدرت خرید و تقاضای مسکن از جمله پارامترهای بسیار مهم و تاثیرگذار در قیمت مسکن و اجاره بها می باشد که در ویدئوی حاضر به مباحثی پیرامون این موضوع پرداخته شده است