تورم چیست و چگونه به وجود می آید؟

در این ویدیو به بررسی علل ایجاد تورم پرداخته شده و برای درک بهتر، روند رشد نقدینگی با GDP کشور مقایسه شده است و در نهایت سبد شاخصی محاسبه تورم ارايه گردیده است.

عناوین مورد بررسی:
️تورم چیست؟
️علل ایجاد تورم
️روند تاریخی نرخ تورم
️مقایسه نرخ تورم و رشد نقدینگی
️بررسی رشد نقدینگی و GDP کشور
️سبد شاخصی محاسبه تورم