آیا سیاست کنترل نرخ اجاره بها موثر است؟

آیا دولت می تواند به منظور کاهش نرخ اجاره بها به راهکارهایی مانند اجاره دستوری روی آورده و کنترل نرخ اجاره بها را موجب شود؟