آیا واحدهای خالی مسکونی می تواند ترمز قیمت مسکن را بکشد؟

همه ما در ارتباط با وجود واحدهای خالی مسکونی، خبرهای زیادی را شنیده ایم. اما سوال اینجاست که آیا عرضه این واحدهای خالی به بازار مسکن می تواند ترمز قیمت مسکن را بکشد؟