صورت‌ سود و زیان یکی از صورت‌های مالی شرکت‌ها است که عملکرد مالی یک بنگاه را در طول یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. گزارش‌های سود و زیان معمولا شامل بخش‌های اصلی سود‌ یا زیان‌ ناخالص، سود‌ یا زیان‌ عملیاتی، سود‌ یا زیان‌ خالص قبل از کسر مالیات و سود‌ یا زیان‌ خالص شرکت می‌شود. در واقع مبنای تهیه گزارش سود‌ و زیان، بررسی درآمدها و هزینه‌های شرکت در طول یک دوره زمانی است.

تفاوت اصلی صورت سود‌ و زیان و ترازنامه به عنوان یکی دیگر از صورت‌های مالی پر‌کاربرد در نحوه‌ زمانی گزارش اطلاعات است. در ترازنامه تمامی دارایی‌های شرکت در انتهای یک بازه زمانی گزارش می‌شود، اما در صورت سود‌ و زیان‌، تنها سود‌ یا زیان بنگاه در طول یک دوره مشخص بررسی می‌شود.