چنانچه کل بدهی‌های یک شرکت یا صندوق سرمایه‌گذاری را از ارزش کل دارایی‌های آن کسر کنیم، خالص ارزش دارایی‌ها یا ارزش خالص دارایی‌های آن به دست می‌آید. حال اگر عدد به دست آمده را به تعداد کل سهام شرکت یا به تعداد کل واحدهای صندوق تقسیم کنیم، ارزش خالص دارایی به ازای هر سهم یا هر واحد به دست می‌آید.