به نهادهای مالی که به عنوان واسطه بین عرضه کنندگان وجوه و متقاضیان وجوه فعالیت می‌کنند، واسطه گری مالی گفته می‌شود. مطابق با تعریفی دیگر می‌توان اینطور بیان کرد که واسطه‌های مالی وجوه را از مردم دریافت کرده و سرمایه گذاری می‌کنند و در نهایت کارمزد ناشی از فعالیت خود را دریافت می‌کنند. از جمله مهم‌ترين واسطه های مالی می‌توان به شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های تامین مالی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه اشاره کرد.