نسبت بدهی به ارزش ویژه یکی از نسبت‌های اهرمی بوده که نشان‌دهنده توان شرکت در بازپرداخت بدهی‌ها است. برای محاسبه این نسبت باید کل بدهی‌های شرکت را بر حقوق صاحبان سهام تقسیم کرد. اگر این نسبت کمتر از یک باشد، نشان‌دهنده ریسک مالی پایین‌ در شرکت است. در نتیجه وام‌دهندگان تمایل بیشتری برای اعطای وام خواهند داشت. اما هرچه این نسبت بیشتر باشد بدین معناست که در ساختار مالی شرکت از بدهی‌های بیشتری استفاده شده است.