ضمانت‌نامه بانکی قراردادی است که به موجب آن صادر کننده (ضامن) به درخواست متقاضی (ضمانت‌خواه) تعهد می‌کند بدون هیچ قید و شرط، به صورت عندالمطالبه و یا در سررسید معین، مبلغ مشخصی وجه نقد را برای موضوع خاصی (که مربوط به متقاضی است) به ذینفع بپردازد. بانک با صدور ضمانت‌نامه تعهد می‌کند در صورتی که ضمانت‌خواه از انجام تعهدات پیش‌بینی شده در ضمانت‌نامه در موعد مقرر به هر علتی خودداری کند، قبل از انقضای سررسید، مبلغ قید شده در ضمانت‌نامه را به شخص یا سازمانی که ضمانت‌نامه در قبال او صادر شده بپردازد.