صُکوک واژه‌ای عربی و جمع صِک به معنای سند و سفته است. صکوک، اوراق بهادار قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایه یکی از قراردادهای مورد تایید دین مبین اسلام، طراحی شده‌اند. دارندگان این اوراق، به صورت مشترک مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آن هستند. هدف اصلی از طراحی صکوک، رفع مشکل ربوی بودن اوراق قرضه است.

از جمله صکوک می‌توان به اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق سلف، اوراق استصناع، اوراق منفعت، اوراق جعاله، اوراق مشارکت، اوراق مزارعه و اوراق مساقات اشاره کرد.