صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی، نوعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که به صورت هم‌زمان، می‌تواند برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و ریسک‌پذیر مناسب باشد. واحدهای صندوق اهرمی، به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شوند. واحدهای عادی، واحدهای کم‌ریسک این صندوق هستند که حداقل و حداکثر سود مشخصی دارند. واحدهای ممتاز نیز واحدهای پرریسک این صندوق هستند که دامنه بازدهی مشخصی برای آن‌ها تعیین نشده است. منظور از اهرم نیز این است که در حقیقت منابع مالی جمع آوری شده از محل واحدهای عادی، به عنوان اهرمی برای تغییر مضاعف بازدهی واحدهای ممتاز استفاده می‌شود.